Algemene Verkoopsvoorwaarden

De klant moet altijd de algemene voorwaarden voor internetverkoop lezen voor hij een internetbestelling kan plaatsen.  Bij elke bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

1. Identificatie van de verkoper

Vanelven bvba, hieronder Mol d’Art genoemd
A2 Industriepark 16
3290 Webbekom – België
info@moldart.be
Tel. 0032 (0)13 33 41 77
Fax 0032 (0)13 33 47 04
BE 0436 561 465

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Mol d’Art bvba aan eindgebruikers.  Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Mol d’Art kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.
Mol d’Art levert aan particulieren en bedrijven.  De prijzen die op de site worden vermeld, zijn exclusief BTW.  Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. Totstandkoming van een internetverkoop

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.moldart.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Mol d’Art behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kunnen worden geweigerd.

4. Eigendomsrecht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Alle prijzen op deze site zijn exclusief BTW.  In onze prijzen is recupel inbegrepen.  De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

  • rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) met VISA of MASTERCARD
  • via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer xxx-xxxxxx-xx

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van de betaling.  Als die in die periode uitblijft, kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

Tot waarborg van de betaling van de door Wederpartij aan Moldart verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft Wederpartij ten gunste van Moldert in pand:

Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Moldart.
Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent Moldart uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook.

7. Levering en installatie

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Kleine toestellen worden in principe geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. (voor de gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één adres betaalt de klant slechts éénmaal de leveringskost) De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voor-gesteld, waaruit de klant kan kiezen.  Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteren we de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

8. Contact

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Mol d’Art op 0032 (0)13 33 41 77
(van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via info@moldart.be.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden aan info@moldart.be.
De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

9. Garantie consument

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 3 jaar.  Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het toestel, alsook zijn inhoud;
  • onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.  De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.  De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.
Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

10. Recht van verzaking

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 7 werkdagen contacteren op het nummer 0032 (0)13 33 41 77(van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u).

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

  • hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Mol d’Art, A2 Industriepark 16, 3290 Webbekom – België;
  • hetzij, het toestel zelf terug te brengen.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Mol d’Art de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

11. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).  Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2009